Find os her​

​Terpsvej 1, Birkelse

9440 Aabybro

Ring til os

Telefon skole: 2948 0722

​Telefon SFO: 2948 0728​

Engelsk

Formål

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt sprogtilegnelse.


Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.


Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.


Stk. 4. Centralt i sprogundervisningen på skolen, står kontakten til udenlandske jævnaldrende, med to udenlandsrejser på 7. – 9. klassetrin. Det ene besøg går til et ikke­engelsktalende land, hvor eleverne vil være på lige fod med engelsk som det fælles fremmedsprog.

Det andet besøg går til England, hvor sproget mødes i sit eget hus og sin egen kultur.


​Slutmål efter 9. klassetrin - Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige regionale og sociale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige
 • deltage i samtaler mellem flere indfødte sprogbrugere
 • deltage uforberedt i samtaler om kendte emner
 • gengive informationer og oplevelser
 • redegøre for erfaringer og viden og udtrykke følelser og holdninger i forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser
 • læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige typer af tekster inden for genkendelige emner
 • søge og udnytte informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner
 • udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form
 • afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, når der er tale om teksttyper fra dagligdagen.

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for gængse, sociale omgangsformer
 • udtrykke sig uformelt, mundtligt og skriftligt
 • afpasse udtryksformen efter modtager, situation og teksttype
 • anvende grundliggende viden om teksters opbygning og sammenhæng inden for almindeligt forekommende teksttyper
 • anvende et tilstrækkeligt og forholdsvist præcist ordforråd inden for gængse emneområder
 • anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
 • anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk, således at kommunikationen lykkes
 • udtale engelsk forståeligt, herunder med en udtale og intonation, der ligner britisk
 • anvende viden om centrale grammatiske områder, når fokus er på den sproglige form
 • anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig.

Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udnytte mange af de muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen
 • anvende strategier i forbindelse med kommunikation, først og fremmest omskrivning, overbegreber og synonymer
 • vælge lyttestrategier i forhold til en given situation
 • abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante
 • vælge læsemåde i forhold til teksttype og situation
 • anvende forskellige læsestrategier
 • udnytte it og mediers muligheder til informationssøgning og kommunikation
 • anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stavekontrol hensigtsmæssigt
 • anvende viden om skriveprocessens faser
 • skrive fra idé til færdig tekst, herunder indsamle stof og disponere et indhold
 • vælge arbejdsform i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave
 • understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer.

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende viden om levevilkår, værdier og normer i engelsktalende lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier
 • perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande
 • vurdere forskellige kilders troværdighed, herunder informationer fra elektroniske medier
 • anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel i og uden for skolen.


​Den egentlige engelskundervisning begynder først i skolens 4. klasse.
Indtil da skal børnene i fortællinger, musik, sproglege, rim og remser præsenteres for sproget i funktion, for derigennem at nærme sig en genkendelse af sprogets små ord og først og fremmest sprogets melodi.

Delmål 2 efter 6. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • lytte og forstå, imitere, svare på enkle spørgsmål og handle i dagligdags situationer på baggrund af kommunikation. Opøves i dramalege, dukketeater og små ekstemporalspil
 • stille spørgsmål og diskutere såvel korte skriftlige- som mundtlige oplæg
 • De skal tillige stifte bekendtskab med sproget formidlet gennem forskellige medier som TV, film, internet og bøger af passende sværhedsgrad
 • Arbejdet med at etablere e-mail kontakter til en udenlandsk og en engelsk venskabsklasse påbegyndes. Herigennem opøves evnen til at udtrykke sig skriftligt samtidig med en kulturel bevidsthed begynder at tage form
 • forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige sociale og regionale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige
 • følge med i og deltage i en samtale mellem flere indfødte sprogbrugere
 • deltage uforberedt i samtaler om kendte emner
 • fremlægge et forberedt stofområde selvstændigt og sammen med andre
 • redegøre for erfaringer, følelser, holdninger og viden i forbindelse med samtaler og debatter om almindeligt kendte emner
 • læse, forstå og referere hovedindholdet af skrevne tekster i dagligdags sprog inden for mange forskellige genrer og inden for genkendelige emner og problemstillinger
 • uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger
 • udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form
 • afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, når der er tale om teksttyper fra dagligdagen
 • udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for almindeligt forekommende sociale omgangsformer
 • udtrykke sig uformelt mundtligt og skriftligt i en afpasse stilen efter modtager, situation og teksttype
 • anvende en basisviden om gængse teksters opbygning
 • anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd inden for gængse emneområder
 • anvende synonymer eller omskrivninger
 • anvende en grundlæggende viden om faste vendinger og kulturbundne udtryk inden for områder, der kan føre til misforståelser
 • have en udtale, der ligner britisk sprogtone
 • anvende viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ordstilling, verbernes former og funktioner, når fokus er på den sproglige form
 • anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig
 • udnytte de muligheder, der er for at opsøge og bruge engelsk uden for skolen
 • anvende, omskrive og bruge overbegreber, synonymer
 • lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation
 • kunne lytte aktivt
 • abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante
 • læse for at få oplevelse og information eller for at tilegne sig stof
 • anvende skimming og skanning, når store tekstmængder skal overskues, eller der søges efter information
 • udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation
 • anvende ordbøger, grammatiske oversigter og bruge stavekontrol hensigtsmæssigt
 • anvende og udnytte viden om skriveprocessens faser
 • gennemføre en aktivitet alene og sammen med andre
 • have basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande med baggrund i
 • arbejdet med skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade, film, tv og internettet
 • perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande inden for emner som skole, livsstil, forbrug, fritids- og arbejdsliv og aktuelle politiske problemstillinger
 • benytte informationer fra engelsksprogede kilder i et vist omfang
 • belyse en sag fra flere sider i forbindelse med fremlæggelse af et emne eller i en debat
 • anvende engelsk som fælles kommunikationsform i mødet med udlændinge, på rejse og ved brug af e-mail.

Udviklingen i undervisningen

​I forlængelse af skolens beskrevne læringssyn, ser vi på sprogundervisning i almindelighed som en kommunikativ handlen. Det er vigtigt at de kommunikative aktiviteter veksler mellem at fokusere på indhold og på form.
Undervisningen består af aktiviteter som:

 • fremmer den kreative sprogbrug ved at sætte gang i bl.a. hypotesedannelser og hypoteseafprøvninger
 • arbejder med sofistikering af sproget
 • fremmer den nødvendige automatisering
 • anvender disse aktiviteter i såvel mundtlig som skriftlig form
 • arbejder frem mod mere elevautonomi og læringsstrategier


Udviklingen i undervisningen fremgår af progressionen i de beskrevne delmål, som leder frem mod de beskrevne slutmål. Udviklingen kan kortfattet beskrives som følger:

1. forløb: 1. - 3.klassetrin

Eleverne hører sproget en udvidelse af den begyndende sproglige bevidsthed, der generelt opøves i alle skolens fag og forløb. De prøver i det små at tale, lytte til hinanden, prøve sproget af i leg, sang og eksperimenter.
Der arbejdes med sproghandlinger

2. forløb: 4. - 6. klassetrin

Hovedvægten lægges på elevernes arbejde med begreber og praktiske færdigheder gennem oplevelse, udforskning og erfaring, ligesom de engelskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhænge er grundlaget for undervisningen.
Der inddrages dramalege, dukketeater og små ekstemporalspil.
De elementære læse-, skrive- og stave- færdigheder påbegyndes og bevidstgøres. Blandt andet gennem etablering og udbygning af kontakt til skoleklasser i såvel et engelsk- som et ikke-engelsk talende land.

3. forløb: 7. - 9. Klassetrin

Bearbejdelsen af oplevelser og erfaringer støttes i stigende grad af analytisk virksomhed, sproglig udfoldelse og kontakt med jævnaldrende i andre lande.
Åbenhed og nysgerrighed overfor det anderledes er centrale drivkræfter i indlæringen.
De generelle sprogfaglige dimensioner integreres videst muligt.
Sprogets anvendelighed og forskellige udtryk opleves på nærmeste hånd gennem de – mindst to – sprogrejser alle klasser foretager i dette forløb. I forbindelse med planlægning og afvikling af disse rejser, inddrages eleverne i at opsøge kontakter, lave aftaler, søge information alt sammen på engelsk. Desuden har eleverne en stor del af ansvaret for at afvikle turen indenfor rammerne af en given økonomi, som i sagens natur skal forvaltes i det pågældende lands valuta.

​Herudover vil skolen vil i vidt omfang kunne henvise til „udviklingen i undervisningen”, som denne er beskrevet i Fælles Mål for folkeskolen.

Elevernes alsidige personlige udvikling

​Engelskfaget bidrager specielt til denne gennem det faktum, at selve det at tilegne sig et fremmedsprog, er en væsentlig faktor i udvikling af personlig, kulturel og folkelig bevidsthed.
Sprogfagene i almindelighed og engelskfaget i særdeleshed er centrale i skolens formålsbestemte opgave med at være bindeled mellem barnets lille lokale verden, det store nationale- og det endnu større internationale samfund.
De indlagte sprogrejser, og gensidige besøg af venskabsklasser fra udlandet, er i høj grad dannende for en mellemfolkelig forståelse, som skolen anser for meget væsentlig.

Efter elevernes modenhed inddrages de i en række erkendelser af egen kulturs kontingens.
Dette søges bragt i diskussion i samarbejdet med skole og hjem, hvorved søges opøvet nysgerrighed for- i stedet for afvisning af det anderledes, det umiddelbart fremmede..
Dette vil ofte foregå ved fælles arrangementer for elverne og deres forældre, hvor herboende repræsentanter for andre sprog og kulturer samt udenlandske gæster søges inddraget i at skabe mødet med det anderledes, det fremmede.

På Vedsted Friskole anses det for væsentligt, at eleverne i løbet af skoletiden modtager mange og forskelligartede oplevelser gennem fællesaktiviteter og besøg.

Skolen har en dækkende bestand af undervisningsmidler, som ikke mindst kommer engelskfaget til gode. Vi kan trække på skolens computere med internetadgang, og en forholdsvis righoldig samling af engelsksproget litteratur til alle alderstrin.

Eleverne lærer af egen erfaring, hvorledes et aktivt fremmedsprog kan være nøglen til indsigt og mange forskelligartede oplevelser af høj kvalitet.
Mødet med fremmede, at få sat navn på enkeltpersoner i stedet for grupperingens de andre og det deraf følgende personlige engagement, er alt sammen medvirkende til at opfylde den del af skolens målsætning, der retter sig mod et folkeligt fællesskab.

Det er skolens opfattelse, at oplæringen i brugen af fremmedsprog på alle planer er helt centralt, når skolen skal forberede eleverne til at leve i en globaliseret verden med frihed og folkestyre.​

Kontaktinfo

Vedsted Friskole

Terpsvej 1, Birkelse
9440 Aabybro

Telefon: 2948 0722

E-mail: skolen@vedsted-friskole.dk
CVR: 13293910

Følg os på facebook

Vedsted Friskole
Terpesvej 1, Birkelse
9440 Aabybro
CVR: 13293910