Find os her​

​Terpsvej 1, Birkelse

9440 Aabybro

Ring til os

Telefon skole: 2948 0722

​Telefon SFO: 2948 0728​

Musik

Formål

Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for selvstændigt at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

Undervisningen skal ligeledes fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.

​Signalement af faget

På Vedsted Friskole undervises der i musik på 1. - 6. klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at;

 • ​opleve, forstå og blive fortrolige med musik som lyttende, som skabende og som udøvende med særlig vægt på det vokale
 • ​deltage i et musikalsk fællesskab
 • ​anskue musik i historiske, kulturelle og samfundsmæssige perspektiver.

I musik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de tre områder udvikles som en helhed på alle fagets klassetrin både i faget musik, og når musik indgår i tværgående emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er

 • ​Musikudøvelse
 • ​Musikalsk skaben
 • ​Musikforståelse.

Slutmål for faget - Efter 6. klassetrin

Slutmålene for faget følger de ovenstående centrale kundskabs- og færdighedsområder hvorefter de er opstillet.

Musikudøvelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​deltage aktivt i fælles musikalsk udfoldelse i sang, spil og bevægelse
 • ​synge et alsidigt repertoire af sange og salmer, såvel ældre som nyere
 • ​synge med bevidsthed om god intonation og klang
 • ​deltage i vokal flerstemmighed
 • ​anvende et bredt udvalg af musikinstrumenter og musiklokalets tekniske udstyr
 • ​deltage i sammenspil med opmærksomhed på det musikalske udtryk
 • ​spille enkle melodier og stemmer efter gehør og med støtte af notation
 • ​deltage i bevægelsesaktiviteter og i fællesdanse af dansk og udenlandsk oprindelse.

Musikalsk skaben

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde
 • ​producere små lydforløb, lydillustrationer og klangkulisser over fortællinger, eventyr, digte eller historier
 • ​udføre enkel rytmisk eller melodisk improvisation
 • ​komponere enkle melodier eller små musikstykker
 • ​sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre
 • ​drøfte et musikalsk arrangement med andre og give idéer til dets udførelse.

Musikforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​lytte åbent og opmærksomt til indspillet og levende fremført musik
 • ​udtrykke deres oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse
 • ​gøre rede for forskelligartede musikstykkers form- og udtryks forløb
 • ​anvende elementære musikteoretiske begreber
 • ​anvende notation som hjælp til at skabe sig overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke
 • ​genkende forskellige instrumenters klang, beskrive deres virkemåde og gøre rede for deres funktion i sammenspils relationer
 • ​identificere vigtige kendetegn ved musik fra udvalgte musikhistoriske perioder og forskellige kulturkredse, først og fremmest den vesterlandske
 • ​samtale om musikkens forskelligartede funktioner og virkninger i samfundslivet og i forhold til den enkelte.

Trinmål for faget - Efter 2. klassetrin

​På Vedsted Friskole prioriteres blokfløjtespil. Undervisningen på 2. klassetrin vil således bærer præg af blokfløjteundervisning samt regulær musikundervisning. Begge former følger de centrale kundskabs- og færdigheds områder for dette klassetrin.

Musikudøvelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse
 • ​følge og holde en puls
 • ​synge med på et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer med vægt på børnesange samt årstids- og højtidssange
 • ​fremsige et udvalg af rim og remser
 • ​synge med god intonation i større grupper
 • ​synge efter anvisninger på tempo, toneleje og udtryk
 • ​anvende forskellige musikinstrumenter som ledsagelse til leg og sang
 • ​deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske figurer
 • ​deltage i en række sanglege og bevægelseslege.

Musikalsk skaben

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i skabende musikalsk arbejde
 • ​producere lydillustrationer og klangkulisser over rim, remser, eventyr eller egne fortællinger
 • ​udføre enkle rytmiske improvisationer med ledsagelse af grundpuls
 • ​synge korte melodiske improvisationer med eller uden tekst
 • ​komponere små rim, remser og sange
 • ​deltage i forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre.

Musikforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​lytte opmærksomt til korte musikstykker, der associerer til noget konkret
 • ​udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse
 • ​udtrykke elementer i et musikstykke i leg og dramatisering
 • ​bedømme, hvilken af to toner, der er højest, samt om en tonerække går op eller ned
 • kende forskel på puls og rytme
 • ​høre forskel på dur og mol
 • ​anvende notation til rytme og lyd
 • ​genkende klangen af størstedelen af musiklokalets instrumenter
 • ​forstå, at der er forskellige musikgenrer
 • forstå, at musik bruges i mange sammenhænge.

Efter 4. klassetrin: Musikudøvelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse
 • ​synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer
 • ​bruge en sangbog og gøre rede for dens opbygning
 • ​synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale i mindre grupper
 • ​fastholde en enkel over- eller understemme sammen med andre i flerstemmig sang
 • ​deltage i fremførelse af enkelt opbyggede talekorsatser
 • ​anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer
 • ​anvende et relevant instrument i forbindelse med melodispil
 • ​deltage i sammenspil med varierede modstemmer og rytmer
 • ​spille enkle melodier efter gehør og med støtte af notation
 • ​deltage i en række lettere fællesdanse.

Musikalsk skaben

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde
 • ​producere lydillustrationer og klangkulisser over fortællinger, eventyr, digte eller historier
 • ​udføre enkle rytmiske eller melodiske improvisationer som del af et musikalsk forløb
 • ​komponere små melodier med udgangspunkt i sangstemmen, ved hjælp af musikinstrumenter eller på computer
 • ​sammensætte enkle forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre
 • ​arrangere musikalske forløb sammen med andre.

Musikforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika
 • ​udtrykke oplevelse af musik nuanceret og bevidst i ord, billeder og bevægelse
 • ​gøre rede for formforløb og stemning i små musikstykker på baggrund af musikalske elementer som dynamik, klangfarve og motiver
 • ​vurdere relationen mellem tekst og melodi i sange fra det almindelige repertoire
 • ​forstå begreber som frase og motiv, der har tilknytning til melodiopbygning
 • ​kende forskel på melodi og akkompagnement
 • ​anvende de erhvervede musikteoretiske begreber i samtale om musik ved musikudøvelse og musiklytning
 • ​anvende notation som hjælp til at forstå den rytmiske eller melodiske udvikling i en enkelt stemme
 • ​vise kendskab til lyddannelsen på og genkende klangen af et udvalg af musikinstrumenter
 • ​vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire fra især den vesterlandske musikkultur, og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte musik
 • ​samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge bl.a. ved fester og religiøse handlinger og i medier.

Efter 6. klassetrin - Musikudøvelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse
 • ​synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer samt sange på andre sprog, først og fremmest engelsk, norsk og svensk
 • ​synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale såvel med som uden mikrofon
 • ​deltage i flerstemmig sang med opmærksomhed på det musikalske udtryk
 • ​deltage i fremførelse af talekorsatser af sammensat karakter
 • ​anvende et bredt udvalg af musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i sammenspilsarrangementer
 • ​anvende et relevant instrument i forbindelse med akkordspil
 • ​betjene musiklokalets tekniske anlæg
 • ​deltage i sammenspil i forskellige genrer og stilarter
 • ​være opmærksom på det musikalske udtryk i sammenspillet
 • ​bruge notation som støtte for musikudøvelsen
 • ​deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer.

Musikalsk skaben

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder, herunder computer, i skabende musikalsk arbejde
 • ​producere lydforløb, lydillustrationer og klangkulisser over fortællinger, eventyr, digte eller historier
 • ​udføre fri rytmisk eller melodisk improvisation over en fastlagt akkordfølge
 • ​komponere enkle melodier eller små musikstykker, bl.a. ved hjælp af computer
 • ​sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre
 • ​drøfte musikalske arrangementer med andre og give idéer til deres udførelse.

Musikforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​lytte opmærksomt og med forståelse til musik i forskellige genrer og stilarter
 • ​lytte til levende, professionelt fremført musik med forståelse for koncertsituationen
 • ​fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer
 • ​gøre rede for formforløb og stemning i musikstykker i forbindelse med udøvelse og lytning
 • ​anvende enkle akkordmønstre efter anvisning
 • ​anvende notation som hjælp til at få overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke med flere stemmer
 • ​genkende klang og beskrive virkemåde af en varieret række af instrumenter og gøre rede for deres roller i sammenspilsrelationer
 • ​identificere vigtige træk ved musik fra udvalgte perioder i den vesterlandske musikkultur og vise kendskab til nogle centrale musikhistoriske skikkelser med tilknytning til disse perioder
 • ​vise kendskab til musik fra andre kulturer
 • ​samtale om musikkens funktion og virkning som samlende, stemningsskabende, opildnende og manipulerende
 • ​samtale om, hvordan musik optræder både som kunstnerisk udtryk og som vare.​

Kontaktinfo

Vedsted Friskole

Terpsvej 1, Birkelse
9440 Aabybro

Telefon: 2948 0722

E-mail: skolen@vedsted-friskole.dk
CVR: 13293910

Følg os på facebook

Vedsted Friskole
Terpesvej 1, Birkelse
9440 Aabybro
CVR: 13293910