Find os her​

​Terpsvej 1, Birkelse

9440 Aabybro

Ring til os

Telefon skole: 2948 0722

​Telefon SFO: 2948 0728​

Natur/teknik

På Vedsted Friskole har vi valgt at undervise eleverne fra 1. - 6. klasse i natur/teknik i emneorienterede uger, således at klasserne arbejder på tværs og problemorienteret.

I disse uger bliver de fire grundlæggende kundskaber og færdighedsområder udviklet som en helhed for 1. til 6. klassetrin både i natur/teknik ugerne, og når natur/teknik indgår i tværgående emner og problemstillinger.

De kundskaber og færdigheder, eleverne opnår gennem natur/teknik, er en del af det naturfaglige fundament, som biologi, fysik/kemi og geografi bygger videre på.

Eleverne modtager desuden undervisning i Geografi/Biologi i deres ugentlige skemaer (se lærerplaner for faget).

Formål

Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler tanker, sprog og begreber, som har værdi i det daglige liv.

Elevernes iagttagelser og eksperimenter skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling.

​Signalement af natur/teknik

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er

 • ​Den nære omverden
 • ​Den fjerne omverden
 • ​Menneskets samspil med naturen
 • ​Arbejdsmåder og tankegange

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at

 • ​undre sig og bruge deres forestillinger og nysgerrighed som udgangspunkt for oplevelser, undersøgelser og eksperimenter i deres nære og fjerne omverden
 • ​forstå og opleve, hvorledes naturfaglig viden fremkommer som et samspil mellem menneskers iagttagelser, undersøgelser, læsning, tanker og eksperimenter
 • ​udvikle sprog, faglige begreber og evne til at argumentere, vurdere og reflektere

Slutmål - Efter 6. klassetrin

Nedenfor kan du læse om de forskellige slutmål efter 6. klassetrin.​

Den nære omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​beskrive, ordne og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber
 • ​beskrive og forklare hverdagsfænomener
 • ​kende lokalområdet og anvende viden herom i andre sammenhænge
 • ​beskrive planter og dyr, deres livsbetingelser og deres samspil med omgivelserne
 • ​beskrive vigtige kropsfunktioner og væsentlige faktorer, der påvirker disse
 • ​anvende viden om forhold, der har betydning for menneskets sundhed
 • ​gøre rede for de fænomener, der knytter sig til vejret og årstiderne.

Den fjerne omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​perspektivere de emner og problemområder, som de kender fra det nære og sætte dem ind i regionale, globale og universale rammer
 • ​forholde sig til informationer fra medierne og inddrage dem i deres egen opfattelse af verden
 • ​redegøre for dyrs, planters og menneskers levevilkår og indbyrdes samspil forskellige steder på jorden
 • ​anskue fordelingen af land og hav, landskaber, klimazoner og plantebælter som regionale og globale mønstre
 • ​beskrive og sammenligne vigtige regioner og stater i vores egen og andre verdensdele
 • ​sammenholde indsigt i solsystemets opbygning og jordens bevægelser med fænomener, de selv har oplevet
 • ​anvende hovedtræk af jordens og livets udvikling til belysning af naturens mangfoldighed.

Menneskets samspil med naturen

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​færdes i naturen på en hensigtsmæssig og respektfuld måde
 • ​beskrive eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse samt interessemodsætninger knyttet hertil
 • ​redegøre for eksempler på, at menneskets forbrug af ressourcer og anvendelse af teknologi påvirker kredsløb i naturen og vurdere, hvilke konsekvenser det har for planter, dyr og mennesker
 • ​kende træk af teknologiens historie og anvendelse samt følgevirkninger for planter, dyr og menneskers levevilkår
 • ​vurdere eksempler på miljøproblemer lokalt og globalt på baggrund af egen indsigt.

Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​formulere relevante spørgsmål og opstille hypoteser
 • ​planlægge og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter
 • ​vælge og bruge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven
 • ​indsamle, ordne og formidle resultater og erfaringer på forskellige måder*
 • ​søge svar med udgangspunkt i førstehåndserfaringer
 • ​udnytte informationsteknologiens muligheder.

Trinmål - Efter 2. klassetrin

​Nedenfor kan du læse om de forskellige slutmål efter 2. klassetrin.​

Den nære omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​sortere materialer og stoffer efter egne kriterier og enkle givne kriterier
 • ​demonstrere ændringer af stoffer og materialer, bl.a. smeltning og opløsning
 • ​undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og tyngdekraft
 • ​beskrive dele af lokalområdet for andre
 • ​beskrive udvalgte dyr og planter
 • ​kende de naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever
 • ​kende menneskets sanser
 • ​undersøge enkle kropsfunktioner, herunder bevægeapparatet
 • ​give eksempler på forhold, der har betydning for deres egen sundhed, herunder søvn, mad og trivsel
 • ​anvende vigtige regler for god hygiejne
 • ​kende forhold, der karakteriserer de forskellige årstider
 • ​undersøge enkle forhold vedrørende vejret.

Den fjerne omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​fortælle, hvordan dyr præsenteres i medierne
 • ​kende dyr og planter fra forskellige naturområder
 • ​fortælle om årstider, sol og måne samt ændringer i længde på dag og nat.

Menneskets samspil med naturen

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd
 • ​give eksempler på livsnødvendige ressourcer, der indgår i deres dagligdag
 • ​fortælle om, hvordan samfundet håndterer nødvendige ressourcer, herunder vand og affald.

Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​stille enkle spørgsmål og forudsige forløb ud fra iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser
 • ​udføre enkle forsøg og eksperimenter i klassen, laboratoriet, naturen og lokalsamfundet
 • ​beskrive enkle fænomener, bl.a. et frøs spiring og lys i en pære
 • ​bygge enkle modeller af konkrete genstande
 • ​anvende enkelt udstyr, herunder termometer, lup og ketcher
 • ​bruge værktøj som hammer og skruetrækker
 • ​indsamle, ordne og kategorisere efter enkle iagttagelser
 • ​kende vigtige navne og enkle grundlæggende faglige begreber
 • ​formidle egne resultater og erfaringer, bl.a. gennem tegning, fortælling og dramatisering
 • ​indtaste og ordne enkle data.

Efter 4. klassetrin

​Nedenfor kan du læse om de forskellige slutmål efter 4. klassetrin.​

Den nære omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​ordne materialer og stoffer efter faglige kriterier
 • ​beskrive fænomener som lys, lyd, bevægelse
 • ​skelne mellem, om resultatet af en forandringsproces er endelig eller reversibel
 • ​beskrive hverdagsfænomener, herunder elektricitet og magnetisme
 • ​redegøre for karakteristiske træk ved lokalområdet, som det fremtræder i dag
 • ​redegøre for, hvorledes lokalområdet har ændret sig
 • ​beskrive planter og dyr samt deres levesteder
 • ​redegøre for sammenhængen mellem planter og dyrs bygning, form, funktion og levested
 • ​fortælle om menneskets sanser og kropsfunktioner, bl.a. åndedræt og fordøjelsessystem
 • ​beskrive enkle, vigtige regler for sund levevis
 • ​bruge enkle fagudtryk i beskrivelsen af vejriagttagelser
 • ​anvende enkle måleinstrumenter til undersøgelser af vejret.

Den fjerne omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​beskrive menneskers levevilkår i andre kulturer set i forhold til egne levevilkår
 • ​give eksempler på, hvordan naturkatastrofer indvirker på planter, dyr og menneskers levevilkår
 • ​give eksempler på, hvordan medier formidler viden om naturen
 • ​beskrive dyr og planter fra forskellige naturområder
 • ​give eksempler på menneskers levevilkår forskellige steder på jorden
 • ​kende forskellige klimazoner og plantebælter på tematiske kort
 • ​kende forskellige landskabstyper
 • ​kende alment geografisk navnestof fra regioner og stater i vores egen del af verden
 • ​kende geografiske forhold, der er karakteristiske for udvalgte regioner og stater i vores egen verdensdel
 • ​kende månens bevægelse omkring jorden og jordens bevægelse omkring solen og forbinde dette med oplevede dagligdags fænomener
 • ​give eksempler på, hvordan organismer opfylder deres livsbetingelser forskellige steder på jorden.

Menneskets samspil med naturen

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt
 • ​give eksempler på samfundets anvendelse og udnyttelse af teknik
 • ​beskrive forskelle og ligheder på redskaber og apparaters udformning og anvendelse til forskellige tider.

Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​stille spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser
 • ​gennemføre og beskrive enkle undersøgelser og eksperimenter
 • ​vælge mellem og arbejde med forskellige undersøgelsesmetoder
 • ​bygge modeller og enkle apparater
 • ​anvende udstyr, bl.a. kort og globus
 • ​kategorisere resultater af undersøgelser
 • ​benytte navnestof, fagudtryk og enkelt fagsprog
 • ​formidle egne undersøgelser og eksperimenter, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatisering
 • ​opsamle og ordne enkle data og informationer.

Efter 6. klassetrin

Nedenfor kan du læse om de forskellige slutmål efter 6. klassetrin.​

Den nære omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​udvælge og anvende materialer og stoffer på baggrund af deres forskellige egenskaber som styrke, isolerings- eller ledningsevne
 • ​give eksempler på, hvordan nye egenskaber fremkommer, når forskellige materialer og stoffer bruges sammen
 • ​beskrive og fremdrage sammenhænge i enkle produktionsprocesser fra hverdagen
 • ​beskrive og fremdrage karakteristiske træk ved lokalområdet og sammenligne med områder, der har en anden struktur
 • ​beskrive og redegøre for, på hvilke måder lokalområdet har ændret sig
 • ​komme med forslag til, hvorledes lokalområdet kan udvikle sig
 • ​beskrive sammenhængen mellem planter, dyr og deres levesteder, herunder fødekæder og økosystemer
 • ​sammenligne forskellige levesteder og forskellige planter og dyrs tilpasning
 • ​diskutere forskelle på det levende og det ikke-levende
 • ​beskrive vigtige menneskelige organsystemer, herunder kredsløb og væsentlige faktorer, der påvirker disse, som kost og motion
 • ​begrunde valg om forhold, der har betydning for egen sundhed
 • ​sammenligne egne observationer med en vejrudsigt
 • ​fortælle om fænomener, der knytter sig til de forskellige årstider.

Den fjerne omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​redegøre for karakteristiske træk ved regionale områder med udgangspunkt i egne forhold,
 • ​redegøre for, hvorledes regionale områder har ændret sig
 • ​redegøre for, hvorledes naturkatastrofer indvirker på dyr og menneskers levevilkår
 • ​redegøre for årsager til naturkatastrofers opståen
 • ​forholde sig til mediernes fremstilling om naturfaglige forhold ud fra egen viden
 • ​beskrive forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige levevilkår
 • ​sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, mennesker har forskellige steder på jorden
 • ​knytte sammenhænge mellem oplysninger fra tematiske kort og den virkelighed, de repræsenterer
 • ​sammenholde viden om regionale og globale mønstre med viden om levevilkår for mennesker, dyr og planter
 • ​kende alment geografisk navnestof fra regioner og stater i vores egen og andre verdensdele
 • ​sammenligne geografiske forhold, der er karakteristiske for udvalgte regioner og stater i vores egen og andre verdensdele
 • ​kende hovedtræk af solsystemets opbygning og forbinde dette med dagslængde, årstider, klimaforskelle, tidevand
 • ​kende hovedtræk af jordens og livets udvikling
 • ​beskrive forhold, der har betydning for livets udvikling, herunder variationer og naturlig udvælgelse.

Menneskets samspil med naturen

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen
 • ​redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil
 • ​redegøre for eksempler på ressourcer, der har betydning for planter, dyr og menneskers levevilkår
 • ​give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer på andre områder som vand/spildevand og energiforsyning/forurening
 • ​give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr og menneskers levevilkår, herunder transport og landbrug
 • ​kende til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses.

Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • ​stille spørgsmål med udgangspunkt i egne ideer og fremsætte hypoteser som grundlag for undersøgelser
 • ​planlægge og gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter af mere systematisk karakter
 • ​sammenligne undersøgelsesresultater og sammenfatte enkle generelle regler, bl.a. om opløsning, fordampning og magnetisme
 • ​designe og bygge apparater og modeller efter egne ideer og redegøre for form, funktion og hensigt
 • ​vælge og benytte relevant udstyr
 • ​bruge relevante hjælpemidler som mikroskop og indikatorer
 • ​opsamle og formidle undersøgelser og eksperimenter
 • ​benytte fagsprog og anvende abstrakte begreber
 • ​formidle egne og andres undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatisering
 • ​give begrundede svar ved at sammenstille egne erfaringer og informationer andre steder fra
 • ​opsamle, ordne og formidle data og informationer.

Kontaktinfo

Vedsted Friskole

Terpsvej 1, Birkelse
9440 Aabybro

Telefon: 2948 0722

E-mail: skolen@vedsted-friskole.dk
CVR: 13293910

Følg os på facebook

Vedsted Friskole
Terpesvej 1, Birkelse
9440 Aabybro
CVR: 13293910