Find os her​

​Terpsvej 1, Birkelse

9440 Aabybro

Ring til os

Telefon skole: 2948 0722

​Telefon SFO: 2948 0728​

SKOLENS BAGGRUND OG VÆRDIER

​Vedsted Friskole er en grundtvig-koldsk friskole, der begyndte sin skolevirksomhed i 1893 som et udslag af den folkelige bevægelse på egnen i sidste halvdel af 1800-tallet. Det var en tid, hvor folkelige bevægelser forlangte, at menneskene fik ret til at tage hånd om deres egne forhold.

Grundtvigs og Kolds tanker om den rette måde at drive skole på er stadig rettesnor for skolen, men vi fortolker dem selvfølgelig ind i vores egen tid.

PRØVE- OG KARAKTERFRIHED - INGEN TEST

​På Vedsted Friskole bliver eleverne ikke testet. Vi mener ikke, at en test kan sige mere, end læreren og eleven ved i forvejen, hvilket gør testen fuldstændig overflødig. Desuden løses eventuelle faglige vanskeligheder ikke gennem en test – her kan testen kun medvirke til at stadfæste elevens manglende formåen, hvilket selvsagt ikke styrker selvværdet eller motivationen.

Man bliver ikke rask af at få taget sin temperatur, og man behøver heller ikke altid at tage sin temperatur for at finde ud af, om man er syg.

Men for at sikre en progressiv indlæring evaluerer vi løbende med eleverne for at sætte individuelle mål. Disse evalueringer kan finde sted i den daglige undervisning og er mere formaliseret, når vi én til to gange om året inviterer forældre og i de ældste klasser også elever til samråd, hvor de fleste af elevens lærere vil være til stede.

INGEN EKSAMEN

​Vi afholder ikke Folkeskolens Afgangsprøve. At afslutte et undervisningsforløb med en afgørende prøve flytter fokus fra fagets indhold til prøven. Vi ønsker at bevare børnenes naturlige nysgerrighed og fastholder, at man skal lære noget, fordi det er spændende at lære noget, ikke fordi man skal klare en prøve.

I stedet udstyrer vi eleverne efter 9. og 10. klasse med et omfattende afgangsbevis. Her beskrives elevens standpunkt i samtlige fag fra 8. klasse, herunder også valgfag og frivillig undervisning i skolens musik- og billedskole. 9. og 10. klasses danskprojekt er ligeledes evalueret, og afgangsbeviset afrundes med en almen udtalelse, der beskriver elevens personlige kvaliteter og tilgang til skoleforløbet.

INGEN KARAKTERER

​Elever på Vedsted Friskole får ikke karakterer. Vi mener, at en saglig evaluering er mere nuanceret, end en karakterskala kan rumme.

Desuden lægger karaktersystemet op til sammenligning eleverne imellem, hvilket kan virke som dokumentation for et hierarki, der skader fællesskabet og hæmmer ligeværdet.​

OM SKOLEN

​I den daglige undervisning lægger vi stor vægt på høj faglighed og kreativitet. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder, hvilket understøttes af tilstræbte klassestørrelser på højst 18 elever.

Med rod i det grundtvig-koldske læringssyn er fortælling et vigtigt element i undervisningen. Særligt i fag som historie og kristendom er det levende ord i højsæde, dels fordi det er en spændende og effektiv læringsmetode, og dels fordi danskkompetencer ikke skal være styrende for elevernes udbytte i andre fag.​

​Vi vægter alle fag lige. Dog ikke i tidsmæssig forstand: Skoleskemaet er traditionelt opbygget med de samme fag som i folkeskolen og med dansk, matematik og engelsk som de største fag. Men vi vægter vigtigheden af fagene lige. At være dygtig kan lige så vel være til fodbold, til at spille klaver eller at male som til dansk eller matematik.

Tryghed og overskuelighed har altid været en af de væsentligste grunde til at vælge Vedsted Friskole. Vi forventer, at alle behandler hinanden med respekt og tager del i ansvaret for fællesskabet. Her skal være godt at være for alle. For et godt sted at være er et godt sted at lære!

SKOLEÅRET

​I løbet af skoleåret bliver skemaet brudt op nogle gange for at sætte særligt fokus på enkelte fag.

I efteråret er en temauge, hvor hele skolen arbejder med emner fra natur/teknik.

I november afslutter 7. - 10. klasse et undervisningsforløb i drama med to ugers arbejde med at opsætte en musical. Resten af skolen har faguger med fokus på fag efter behovsvurdering.

Op til påskeferien har alle klasser to uger med udelukkende dansk på skemaet. 9. - 10. klasse skriver projektopgaver i den første uge og fremlægger i den anden.

Efter påske er eleverne i 9. og 10. klasse i praktik i to uger, mens 7. - 8. klasse rejser til London. Resten af skolen har faguger.

I juni, mens 5. - 6. klasse rejser til Sønderjylland, tilrettelægges en emneuge for resten af skolen. Her arbejder eleverne i grupper på tværs af klassetrinene.

Sidste uge før sommerferien er klasselæreruge.

TRADITIONER

​Mange af skoleårets arrangementer har rod i skolens lange historie, mens andre er opstået i nyere tid. Vi har bl.a. en del temauger i løbet af året, som fx dansktemauger og dramauger. Af andre dage kan nævnes høstfest, juleidrætsdag, fastelavnsfest samt udstilling og sommerkoncert.

REJSER

​Vi arrangerer adskillige ekskursioner og rejser både i ind- og udland. Her kan blandt andet nævnes

- Sønderjylland. En uges lejrskoleophold i grænselandet med fokus på fagene historie og geografi.

- England. Sprogrejse til London. Udgifterne til turen betales delvist af overskuddet fra 7. klasses skolebod.

10. KLASSE

​Når behovet opstår, opretter vi en 10. årgang.​​

Kontaktinfo

Vedsted Friskole

Terpsvej 1

Birkelse
9440 Aabybro

Telefon: 2948 0722

E-mail: skolen@vedsted-friskole.dk

Kontonr.: 8401 0004201739
CVR: 13293910

Følg os på facebook