Find os her​

​Terpsvej 1, Birkelse

9440 Aabybro

Ring til os

Telefon skole: 2948 0722

​Telefon SFO: 2948 0728​

evaluering

Vedsted Friskoles undervisningstilbud

Gennem det daglige arbejde, det tætte skole/hjem-samarbejde og løbende elevopfølgninger på lærermøder evalueres der hele tiden på den enkelte elevs udbytte af undervisning. Nedenfor listes en række af igangværende evalueringsområder. Disse evalueringer skal sikre elevens udbytte såvel som det faglige niveau på skolen, så det står mål med niveauet i folkeskolen.

  • Undervisningen på skolen vil til alle tider være differentieret, eftersom det er skolens formål at tilpasse undervisningen til den enkelte (jf. Folkeskoleloven § 1b stk. 2), således at den enkelte elev efterfølgende ville kunne bruge - og deltage i - skolens fællesskab, som vi også lægger stor vægt på.
  • Der lægges op til et tæt samarbejde mellem lærere, hvis en klasse oplever lærerskift i et fag. Dette sikrer en kontinuerlig undervisning, kontinuerlige emner og at eventuelle emner ikke overlapper hinanden.
  • Det ligger klassens lærere frit fortløbende at evaluere sin egen undervisning med egne valgte evalueringsredskaber.
  • Dramaforløb, hvor eleverne bliver trænet i at kunne fremstå med en viden, de skal formidle til et publikum.
  • Løbende fremlæggelser i de humanistiske samt naturvidenskabelige fag, hvor eleverne i samarbejde med læreren/lærerne planlægger en fremlæggelse inden for fagområder, der dækker det pågældende fag.
  • Prøveeksamen i skriftlig dansk og matematik på det 9. og 10. klassetrin. I forbindelse med en evaluering af det afleverede, rettes opgaven. En prøvekarakter bliver kun givet, hvis den pågældende lærer finder det aktuelt og kun i specifikke målbare prøver (diktat, færdighedsregning …). Der bliver ikke holdt regnskab med disse prøvekarakterer.
  • I overbygningen rettes elevernes skriftlige arbejde, og efterfølgende gennemgår eleven en mundtlig evaluering fra den pågældende lærer.
  • På det 9. klassetrin skal eleverne skrive en projektopgave, som efterfølgende skal afleveres og fremlægges for den pågældende dansklærer og resten af klassen. Når der forefindes et 10. klassetrin, skal de også skrive projekt. Begge klassetrin skal fremlægge for hinanden og hinandens klasselærere. Det tilstræbes, at en sådan projektopgave allerede forberedes på tidligere klassetrin.
  • Fra ledelsens side vil det tilstræbes at holde sig orienteret om folkeskolens faglige niveau. Dette søges blandt andet ved samarbejde med andre friskoler, loven for folkeskolen og fortløbende kurser for skolens ledelse og lærere.

Vedsted Friskoles samlede evaluering

På baggrund af forældrekredsens, skolekredsens, lærernes og elevernes respons vil skolen kontinuerligt evaluere, om undervisningen på skolen lever op til skolens målsætning, om den står mål med folkeskoleloven samt om den lever op til, hvad der kræves af at holde en Grundtvig Koldsk friskole i Danmark.

Er skolens elever blevet klædt på til det samfund vi lever i, i dag? Kan eleverne det de skal kunne til deres fremtidige studie eller arbejde? Har undervisningen beåndet og oplivet?

Skolen afholder løbende samtaler med både elever og forældre på alle klassetrin, for løbende at kunne evaluere elevens standpunkt. På det 9. klassetrin afholdes to årlige samtaler, hvor det diskuteres, hvad eleven skal efter endt skolegang hos os. Der lægges en plan sammen med eleven, forældrene, klasselæreren og uddannelsesvejlederen. Det tilstræbes, at en kontakt til eleven efter 1 – 2 år vil finde sted, således at skolen sikrer sig, og derved holdes ajour med, hvordan det går eleven.

Alle afgangselever efter 9. el. 10. klasse får et afgangsbevis. Dette bevis bliver udfærdiget af elevens lærere. Afgangsbeviset bliver skrevet, diskuteret og evalueret således, at skolens ledelse sikrer, at det på alle måder bliver en præcis skriftlig redegørelse over, hvilket menneske skolen sender ud fra 9. eller 10. klasse. Beviset indeholder udtalelser over elevens faglige niveau i samtlige fag, som eleven har modtaget undervisning i fra 7. klasse. Ydermere indeholder afgangsbeviset også en udtalelse om, hvilke kvalifikationer eleven måtte kunne bidrage med i sit fremtidige virke som et livsdueligt menneske.

Det er efter ledelsens bedste overbevisning, på baggrund af positive erkendelser fra forældrekreds og skolekreds, samt en evaluering af skolens afgangselevers succeser, at skolens undervisning lever op til, hvad der måtte forventes.

Et godt sted at være, er et godt sted at lære”. Dette motto arbejder alle efter, hvorved opståede problemstillinger bliver vægtet højt. Derfor er det ydermere ledelsens vurdering, at det er glade børn og et interesseret, samarbejdende, imødekommende og motiveret personale, som kendetegner skolen i dag.

Opfølgning

Skolen tilstræber årligt at evaluere den samlede undervisning. Dette arbejde skal ske i samarbejde mellem skolens lærere og ledelse, og vil efterfølgende blive offentliggjort på skolens hjemmeside.

Det er ledelsens vurdering, at opfølgningen til tidligere elever indtil nu ikke har været formaliseret tilstrækkeligt. Dette vil blive et fokuspunkt i de næste 4 år, hvor skolen bestræber sig på at finde en god og informativ kommunikation med de tidligere elever.

Kontaktinfo

Vedsted Friskole

Terpsvej 1

Birkelse
9440 Aabybro

Telefon: 2948 0722

E-mail: skolen@vedsted-friskole.dk

Kontonr.: 8401 0004201739
CVR: 13293910

Følg os på facebook

Vedsted Friskole
Terpesvej 1, Birkelse
9440 Aabybro
CVR: 13293910